21
maj
2018

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma limegreenlab Marcin Kędzia z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 77a/9 zwaną dalej “limegreenlab” lub “My”, która prowadzi działalność hostingową pod adresem www.webhostingsolutions.pl

Jak się skontaktować z limegreenlab, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: ido@webhostingsolutions.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych limegreenlab, ul. Katowicka 77a/9, 61–131 Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zamawiania serwera wirtualnego lub domeny oraz z instytucji finansowych realizujących Twoje płatności na rzecz limegreenlab.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez limegreenlab?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • - umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwerów wirtualnych i domen, w tym dokonywania płatności na rzecz limegreenlab za usługi,
 • - zakładania i zarządzania Twoim kontem w Panelu Klienta pod adresem pk.webhostingsolutions.pl, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • - obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. pomoc techniczna drogą emailową),
 • - kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu limegreenlab, którym jest:

 • - prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług limegreenlab takich jak informacje o nowych produktach, promocjach, ofertach specjalnych,
 • - windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • - przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z inspektorem danych osobowych limegreenlab lecz będzie to jednoznaczne z rezygnacją z usług w limegreenlab. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie zrezygnujesz z naszych usług.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • - imię i nazwisko
 • - adres zamieszkania/do korespondencji
 • - email
 • - telefon
 • Jeśli zamawiasz usługi dla firmy to dodatkowo:

 • - nazwa firmy
 • - adres firmy
 • - NIP

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług limegreenlab.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Jakie masz uprawnienia wobec limegreenlab w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • - w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • - w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

  1. 1. Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez limegreenlab,
  2. 2. cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
  3. 3. zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
  4. 4. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. 5. dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

  1. 1. zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych
  2. 2. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte
  3. 3. Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń
  4. 4. lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • - w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy do naszego biura rachunkowego tylko i wyłącznie na potrzeby rachunkowe i podatkowe.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe na prośbę organów publicznych tj. Policja i Prokuratura walczącymi z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą na podstawie akceptacji regulaminu na usługi hostingowe i rejestracji domen, a także po zakończeniu umowy w celach:

 • - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • - archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym limegreenlab zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie, nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

< Wróć

O firmie

Nasza firma - Web Hosting Solutions - świadczy wysokiej jakości usługi hostingowe w Internecie. Działamy nieprzerwanie od 2003-go roku. Wcześniej firma działała pod nazwą DMK project.

Ponad 15 lat doświadczenia w branży hostingowej pozwala nam świadczyć usługi na możliwie najwyższym poziomie. Nie stoimy w miejscu - wraz z postępem technologicznym i większym zapotrzebowaniem naszych Klientów płynnie zmieniamy ofertę, modernizujemy infrastrukturę software'owo-sprzętową. Oferujemy dobry hosting w dobrej cenie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty serwerów wirtualnych, serwerów resellerskich oraz domen globalnych.

WHS na Facebook - zapraszamy

© Copyright - webhostingsolutions.pl 2003-2018logo_small